رویداد ها
Back
Next
ربات بالزن تدبیر

ربات بالزن تدبیر


ربات بالزن تدبیر


بالزن تدبیر داراي بال هایی انعطاف پذیر و پوسته اي شکل است که طول دهانه ي بال آن حدود 80 سانتیمتر و همچنین متوسط وتر آن حدود 14 سانتی متر است. طرح هندسی سازه ي بال مطابق شکل زیر، شامل اسپار اصلی (لبه جلویی بال)، اسپار فرعی و سه ریب از جنس میله هاي کربنی است.
این پیکربندی بال، در عین حفظ استحکام بال، وزن سبکی را بهمراه دارد. ضمن اینکه بخش اعظمی از لبه فرار بال، قابلیت انعطاف داشته و همچون پرهای پرنده، دچار پیچش شده و همین امر باعث خواهد شد که ربات در فرایند بالزدن افقی، نیروی پیشران نیز تولید کند.
این سازه با پارچه *اي مناسب و هندسه ي تقریبا نیم -بیضی پوشیده می* شود. مساحت نیم-بال و نسبت منظري آن به ترتیب حدود 470 سانتیمترمربع و 6 است. مهمترین اجزاي این بالزن، بال انعطاف پذیر، مکانیزم بالزدن، جعبه *دنده، موتور و باتري هستند. از موتور الکتریکی جریان مستقیم به همراه جعبه دنده براي تولید نیروي بالزدن و از مکانیزم چهارمیله اي نامتقارن براي تبدیل حرکت دورانی موتور به حرکت تناوبی بال زدن استفاده شده است. بیشترین زاویه ي بالارفتن و پایین آمدن بال در حرکت بال زدن به ترتیب برابر 32 و 20 درجه و حداکثر فرکانس بالزدن برابر 10 هرتز است. شکل زیر بالزن نمونه و اجزاي آنرا نشان می*دهد.
بالزن تدبیر توسط شرکت تدبیرگران سامانه های انرژی ساخته شده است. این شرکت در زمینه های مختلف مکانیک، هوافضا و انرژی فعالیت می کند. در شاخه هوافضا، زمینه ماهواره، پرنده های بدون سرنشین (ربات بالزن، بال ثابت، بالگرد و ...) و خدمات آموزشی طراحی و تحلیل پرنده ها فعالیت می کند
منبع :asec.ir

تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار