رویداد ها
Back
Next
کتاب تحلیل سازه به روش ماتریسی

در این کتاب ، تحلیل سازه با استفاده از روش ماتریسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب مهندسین سازه با مجموعه ای از روابط ماتریسی  روبرو هستند.این روش برای ساده سازی سازه های پیچیده جهت انتقال به کامپیوتر برای حل ابداع شده است و در بسیاری از نرم افزارها مورد استفاده قرار می گیرد.

با این روش مسائل مختلف و پیچیده ی سازه ای قابل حل است و از روش های مختلف حل معادلات چند مجهولی برای یافتن مجهولات مسئله استفاده می شود.

File-Downloads-icon.png (512×512)

 

منبع:asec.ir


تصاویر

Image result for aircraft

 Aerospace

Astronomy

اخبار

 

اخبار